Politika Privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

DONIĆ DOO VELIKA PLANA

Društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i posredovanje Donić doo, Velika Plana (u daljem tekstu: Donić doo Velika Plana), ul. Miloša Velikog br. 93, Velika Plana, MB: 17128116, PIB: 101974241, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!Rukovalac podacima o ličnostiDonić doo Velika Plana je rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Donić doo Velika Plana kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi. Donić doo Velika Plana, u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovaoca podacima o ličnosti.Podaci o ličnosti koje prikupljamoPodaci o ličnosti koje Donić doo Velika Plana prikuplja zavise od sledećeg: vrste usluge koju pruža kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi usluge Donić doo Velika Plana, od vrste ugovora koji Donić doo Velika Plana zaključuje sa klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih Donić doo Velika Plana ne može da izvrši uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne lične podatke (ime i prezime)

– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)

– podatke vezane za korišćenje veb stranice https://donic.rs/

– podatke vezane za korišćenje Donić doo Velika Plana veb prodavnice (webshop)

– podatke neophodne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

– ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti

potrošača.

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Donić doo Velika Plana prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude, kao i kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

– prodaja roba i usluga

– prodajne i marketinške aktivnosti Donić doo Velika Plana

– administracija ugovornog odnosa

– upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija

– dostava kupljene robe

– postupak naplate ili prinudna naplata dugova

– druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Donić doo Velika Plana

 

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

– obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja

– sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene napred navedenim razlozima Donić doo Velika Plana zatražiće dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti

Donić doo Velika Plana preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi, izuzev državnih organa i organa javne vlasti, podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Donić doo Velika Plana.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci, koje je Donić doo Velika Plana prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Donić doo Velika Plana.

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti Donić doo Velika Plana obrađuje uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Donić doo Velika Plana ili nadležnom državnom organu.

Donić doo Velika Plana svim zainteresovanim licima obezbeđuje komunikacijske kanale radi ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

– lično u bilo kom prodajnom centru Donić doo Velika Plana

– putem elektronske pošte poslate sa u sistemu Donić doo Velika Plana registrovane e-mail adrese na salon@donictrgovina.rs

Nezavisno od odabranog komunikacijskog kanala zahtev se podnosi lično i tako da je radnicima Donić doo Velika Plana omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Pravo na prigovor nadzornom organu

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog Donić doo Velika Plana prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje Donić doo Velika Plana obrađuje.

  • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije u kojoj su korišćeni (na primer transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.),
  • Podaci prikupljeni od lica koja se nalaze na listi za slanje novosti čuvaju se dok se nalaze na toj listi,
  • Podaci prikupljeni od lica koja imaju otvoreni maloprodajni i(li) veleprodajni nalog čuvaju se do opoziva saglasnosti,
  • Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti, kao i radi ostvarivanja prava zagarantovanih  Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

– slanjem elektronske pošte na salon@donictrgovina.rs

– pisanim putem na adresu: Donić doo Velika Plana, ul. Miloša Velikog br. 93, Velika Plana, Republika Srbija putem obrasca koji možete preuzeti OVDE

– pozivom kontakt centra na broj 026/540-301

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

Ažuriranje Informacija o obradi podataka o ličnosti

Donić doo Velika Plana redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našoj internet stranici https://donic.rs/.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge, dostave i povrata robe

Za potrebe pružanja usluge merenja, dostave i povrata robe Donić doo Velika Plana prikuplja sledeće podatke:

– ime i prezime

– adresa isporuke ili preuzimanja robe

– broj telefona i/ili mobilnog telefona

– informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružaocima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Donić doo Velika Plana za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Kolačići („cookies“) i praćenje internet aktivnosti

Donić doo Velika Plana koristi kolačiće (cookies) kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža Donić doo Velika Plana veb stranica.

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete skladište na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon).

Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu, zanimljivi artikli ili artikli za poređenje i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet pretraživača. Ako korisnik sa blokiranim kolačićima pristupi veb stranicama Donić doo Velika Plana određene funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Donić doo Velika Plana na stranicama svoje veb prodavnice (webshop-a) koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže Donić doo Velika Plana plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Lista “Prijavte se za novosti”  i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko korisnik želi da prima obaveštenja o našoj ponudi putem elektronske pošte potrebno je da napravi prijavu na posebnu listu “Prijavite se za novosti.” Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja i uneti adresu elektronske pošte na koju želi korisnik da prima obaveštenja. Svi registrovani korisnici Donić doo Velika Plana veb sajta, u svakom trenutku u svom profilu mogu da se prijave ili odjave sa liste “Prijavite se za novosti.”.

Za isporuke obaveštenja licimakoja su prijavljena na pomenutu listu Donić doo Velika Plana može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Donić doo Velika Plana  istima daje na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju je korisnik prijavio za dobijanje obaveštenja. Takođe, obezbeđujemo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših obaveštenja, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen i u druge svrhe ne sme koristiti tu adresu elektronske pošte.

Donić doo Velika Plana  neće korisničke kontakt podatke date za prijavu na listu “Prijavite se za novosti” deliti sa trećim stranama, osim u slučaju i pod uslovima koji su navedeni u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje obaveštenja, kao kupac ili korisnik, od nas može da dobije samo poruku vezanu za porudžbinu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam lično inicirao. Uz navedeno, Donić doo Velika Plana  će na korisnikovu adresu elektronske pošte dostaviti informacije o promenama u vezi sa našim poslovanjem i odnosom sa klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

“Obuku za zaštitu podataka o ličnosti za Donić doo Velika Plana izvršila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partneri.”