Pravilnik o obliku i sadrzini obrasca za odustanak ugovora na daljinu ili ugovora koji se zakljucuje izvan poslovnih prostorija

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

 

На основу члана 28. став 8. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 62/14),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

 

ПРАВИЛНИК

о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија

„Службени гласник РС“, број 21 од 25. фебруара 2015.

 

Члан 1.

Овим правилником се уређује облик и садржина обрасца за одустанак од уговора закљученог на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија (у даљем тексту: образац за одустанак).

Члан 2.

Образац за одустанак садржи:

1) назив, адресу, број телефона, број факса и електронску пошту трговца;

2) изјаву потрошача којом на јасан и разумљив начин обавештава трговца да одустаје од уговора;

3) датум закључења уговора;

4) датум пријема робе;

5) разлоге за одустанак, уз напомену да потрошач није дужан да их наведе;

6) име, презиме и адресу потрошача;

7) својеручни потпис потрошача, уколико образац доставља поштом или факсом;

8) датум попуњавања обрасца.

Члан 3.

Образац за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини обрасца за једнострани раскид уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија („Службени гласник РС”, број 50/11).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 111-00-77/2014-11

У Београду, 18. фебруара 2015. године

Министар

Расим Љајић, с.р.